tìm từ bất kỳ, như là ratchet:

my a.d.i.a.d.a.s chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?