tìm từ bất kỳ, như là ethered:

my brain rules chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?