tìm từ bất kỳ, như là porb:

my dog chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?