tìm từ bất kỳ, như là tribbing:

my favorites and brain chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?