tìm từ bất kỳ, như là hipster:

my m.o. chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?