tìm từ bất kỳ, như là basic bitch:

mydols chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?