tìm từ bất kỳ, như là thot:

n i just looked down n cummed chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?