tìm từ bất kỳ, như là kappa:

n. mous v. mouz pl. mice chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?