tìm từ bất kỳ, như là sex:

n00b dying from laser eyes chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?