tìm từ bất kỳ, như là rimming:
 
1.
adj. The feeling one has after eating too many nachos.
John: "Dude, you look totally sick."

Bob: "Yeah, I went to 7-11 and ate way too many nachos. I'm feeling really nacheous."
viết bởi Higadie 09 Tháng tám, 2011