tìm từ bất kỳ, như là smh:
 
1.
Im good, its ok, NO
You wanna go fuck them hoes..."Nah man im good i got my girl"
viết bởi Shawtie 22 Tháng tư, 2003
 
2.
a negative; used to express refusal or denial or disagreement.
Dude: "Is today your birthday?"
Guy: "Nahman!"
viết bởi k3ll0 19 Tháng tư, 2009