tìm từ bất kỳ, như là smh:

nah, he's our age. I like men in their 20s chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?