tìm từ bất kỳ, như là eight ball:

nails did chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?