tìm từ bất kỳ, như là rusty trombone:

namak halal chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?