tìm từ bất kỳ, như là yeet:

name of the rose chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?