tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
A slang term of the word "video recorder."
Pa took out his 'nanuk' in order to capture Sis' first word.
viết bởi kdj hb 09 Tháng mười hai, 2008