tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
manipulative, contradicting, annoying little bitch
Ugh! My sister's such a Narali!
viết bởi idntcare111 11 Tháng tư, 2011