tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
This ancient beast is native to canada, he feeds on wild daughnuts, and spends most of it's day infront a computor.
Scurvybob the nob.
viết bởi taco man 06 Tháng tư, 2004