tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
Sort of like an exclamatory form of grr. Or fuck off. Used as an expression of frustration. Pronounced "narc-buh"
Narcb!
viết bởi joeyboby1239128-4 22 Tháng năm, 2011