tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
Drugs not easily classified as narcotics or psychedelics.
Weed is one of my favorite narcodelics.
viết bởi dogbreath57 14 Tháng chín, 2010