tìm từ bất kỳ, như là sparkle pony:
 
1.
naresh stands for king in hindi language.
very good example is Panchal Naresh in india...
viết bởi panchal009 09 Tháng hai, 2012