tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
adj. a word describing a truly skanky, dirty individual.
You fucked Paris Hilton? She's nastafunk.
viết bởi danielle 23 Tháng năm, 2005