tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
keep trying hunny, you'll be a 5 cent prostitute in no time at all...but wait, do guys really take a girl that loose???
kristine stevenson
viết bởi nice try 04 Tháng năm, 2003