tìm từ bất kỳ, như là sparkle pony:

nasty wig chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?