tìm từ bất kỳ, như là sex:

natalie portman's shaved head chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?