tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
street term for name-brand mouthwash. like Listerine, Scope, etc. etc.
Hey mom! I just brushed my teeth, are we out of native holy water?
viết bởi John Smith (original) 29 Tháng tám, 2010