tìm từ bất kỳ, như là slope:

navigation system chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?