tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
You aern't gonna do it
You didnt do it
I'm gonna hump this trick

"nayaaint"
viết bởi Magano 09 Tháng tám, 2003