tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
Nealophobia is a fear of shifting.
"You won't be able to shift her, she has nealophobia"
viết bởi Pseudonym169hshdjdj 06 Tháng mười một, 2013