tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
a fuck nugget
you know nedjy ?
the fuck nugget ?

yeah him
viết bởi hibob 02 Tháng một, 2014