tìm từ bất kỳ, như là rimming:

need like a hole in the head chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?