tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
not new and not old
girl 1: I love ur jacket is it new?
girl 2: no its neld
viết bởi the excotic hippie 22 Tháng sáu, 2013