tìm từ bất kỳ, như là ethered:

ner ner ner ner batman chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?