tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
To Be Uber Qweer
Richard Simons
viết bởi Nessun's Mother 25 Tháng tám, 2003
 
2.
the ultimate in leetness (ie god)
damn he is so nessun.
viết bởi bobonmyknob 25 Tháng tám, 2003