tìm từ bất kỳ, như là bukkake:

neurotransmitters chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?