tìm từ bất kỳ, như là fluffer:

new languages chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?