tìm từ bất kỳ, như là ratchet:

new-york hot dog shop chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?