tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
cant play any fps good at all
especially counter-strike
your a real nexor
you nexor'ed that one
event nexor plays better than you
viết bởi ryan ^_^ 09 Tháng tám, 2003

Words related to nexor

optic