tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
slang for "nice one"
fewl1: yo d00d, i just owned this site
fewl2: nice1
viết bởi nig.nog 22 Tháng mười một, 2003