tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
To energize white youths with powerfull rap lyrics and a great beat.
JayZ really niggergized the crowd at tonights concert.
viết bởi Negroid Black 03 Tháng mười một, 2013