tìm từ bất kỳ, như là rusty trombone:
 
1.
Nigger + Steroid = Niggeroid. Enough Said.
What's up my niggeroid?
viết bởi fleximoronx 17 Tháng chín, 2007
59 27