tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
n.()long white tshirts that look like bedsheets.
1. Oh shit! He pissed on his nigger shirt!

2. That niggershirt isnt in fashion anymore...

3. Haha his niggershirts so big he looks like casper the nigger ghost!
viết bởi Rofles my waffle 11 Tháng năm, 2005