tìm từ bất kỳ, như là rimming:
 
1.
When the moon hides half its face like a ninja.
Jenna: Are you ready for the ninja moon tonight?
Niki: Yessssssss.
viết bởi ninj&ninj 08 Tháng hai, 2011