tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
pizza that disappears very quickly without a trace
ninjas love ninja pizza!
viết bởi Gregg crravver 18 Tháng chín, 2007

Words related to ninja pizza

cheese ninja pizza shell turtles