tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
is someone' s girlfriend has got a fat hairy pussy
dave say's to sarah girl u got a ninja rat (a fat hairy pussy)
viết bởi simon bentley 29 Tháng tám, 2009

Words related to ninja rat

fat twat hairy bever hairy bush hairy twat twat