tìm từ bất kỳ, như là rimming:
 
1.
Redneck way of saying Ninja
Don't make me Ninjey yo ass!
viết bởi d.scroggs29@comcast.net 12 Tháng một, 2009