tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
being both good and bad at the same time
The situation was very nistous.
viết bởi Curt Lavallee 15 Tháng tư, 2003