tìm từ bất kỳ, như là dirty sanchez:

no ac dc chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?