tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
no luck
"no boots finding a job"
viết bởi lauren 30 Tháng tám, 2003