Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là fapping:

no fuss chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?